มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29