การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อตอบสนองนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเพื่อสนองภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

 1. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
  1.1 แผนอัตรากำลัง 10 ปี พ.ศ. 2560 – 2569
  1.2 งานจัดทำข้อมูลอัตรากำลังครู 10 มิถุนายน
  1.3 งานจัดทำข้อมูลแบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษา (แบบ 2)
  1.4 การวางแผนและการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา
  1.5 งานการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  1.6 งานการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ
  1.7 งานการกำหนดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  1.8 การรายงานข้อมูลจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา // เอกสาร 1 // เอกสาร 2 // เอกสาร 3 // เอกสาร 4
  1.9 การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ // เอกสาร 1 // เอกสาร 2 // เอกสาร 3 // เอกสาร 4
 2. งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
  2.1 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย // เอกสาร 1 // เอกสาร 2 // เอกสาร 3
  2.2 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา // เอกสาร 1 // เอกสาร 2 // เอกสาร 3 // เอกสาร 4 // เอกสาร 5
  2.3 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู // เอกสาร 1 // เอกสาร 2 // เอกสาร 3 // เอกสาร 4 // เอกสาร 5
  2.4 การย้าย การเลื่อน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  2.5 การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว // เอกสาร 1 // เอกสาร 2 // เอกสาร 3
  2.6 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน
 3. งานบำเหน็จความชอบและทำเบียนประวัติ
  3.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
            - การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
            - การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2)
            - การซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนขั้นเงินเดือน // เอกสาร 1 // เอกสาร 2 // เอกสาร 3 // เอกสาร 4 // เอกสาร 5 // เอกสาร 6
            - การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน // เอกสาร 1 // เอกสาร 2 // เอกสาร 3 // เอกสาร 4 // เอกสาร 5
  3.2 งานทะเบียนประวัติ
       จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ (กพ.7 หรือ ก.ค.ศ.16) เมื่อแรกบรรจุ และตรวจสอบความ
  3.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์              
       การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 4. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  4.1 โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
  4.2 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
  4.3 งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง
  4.4 งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
       -รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS   // เอกสาร 1 // เอกสาร 2               
       -การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
  // เอกสาร 1 // เอกสาร 2 // เอกสาร 3 // เอกสาร 4 // เอกสาร 5