การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ได้ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อตอบสนองนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเพื่อสนองภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

 1. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
  1.1 แผนอัตรากำลัง 10 ปี พ.ศ. 2560 – 2569
  1.2 แผนอัตรากำลัง 5 ปี พ.ศ. 2563 - 2567
  1.3 งานจัดทำข้อมูลอัตรากำลังครู 25 มิถุนายน 2564
  1.4 งานจัดทำข้อมูลแบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษา (แบบ 2)
  1.5 การวางแผนและการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา
  1.6 งานการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  1.7 งานการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ
  1.8 งานการกำหนดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  1.9 การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ // เอกสาร 1// เอกสาร 2 // เอกสาร 3 // เอกสาร 4 // เอกสาร  5 // เอกสาร 6  // คำสั่งวิทยฐานะ ว17   // คำสั่งวิทยฐานะ ว21
 2. งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
  2.1 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย // เอกสาร 1 // เอกสาร 2
  2.2 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา // เอกสาร 1 // เอกสาร 2 // เอกสาร 3
  2.3 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู // เอกสาร 1 // เอกสาร 2 // เอกสาร 3 // เอกสาร 4
  2.4 การย้าย การเลื่อน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา //เอกสาร 1 // เอกสาร 2 // เอกสาร 3 // เอกสาร 4
  2.5 การสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ // เอกสาร 1 // เอกสาร 2 // เอกสาร 3
  2.6 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน
  // เอกสาร 1 // เอกสาร 2 // เอกสาร 3 // เอกสาร 4 // เอกสาร 5
 3. งานบำเหน็จความชอบและทำเบียนประวัติ
  3.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
            - การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา //เชิญติดตาม //คกก. ติดตาม  //แจ้งประเมิน ผอ.รร.  //แจ้ง ผอ. รร.ทราบผล //แจ้งรับคำสั่งเลื่อนเงินเดือน //คกก.กลั่นกรองผลงาน ผอ.รร. //ประกาศดีเด่น ดีมาก
            - การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) //แจ้งสำนักงานประเมิน  //เอกสาร 2 //เอกสาร 3 //เอกสาร 4 //คกก.ประเมินในสำนักงาน //คกก.กลั่นกรอง
            - การซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนขั้นเงินเดือน // ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน //หนังสือแจ้ง หลักเกณฑ์ // ประกาศหลักเกณฑ์ //ปฏิทิ
            - การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน // คกก.บริหารวงเงิน // คกก.พิจารณาเลื่อนเงินเดือน // เชิญประชุมบริหารวงเงิน 
  3.2 งานทะเบียนประวัติ
       จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ (กพ.7 หรือ ก.ค.ศ.16) เมื่อแรกบรรจุ และตรวจสอบความ // เอกสาร 1 // เอกสาร 2 // เอกสาร 3 // เอกสาร 4 // เอกสาร 5
  3.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์              
       การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ // เอกสาร 1 // เอกสาร 2 // เอกสาร 3 // เอกสาร 4 // เอกสาร 5 // เอกสาร 6
 4. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  4.1 โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
  4.2 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
  4.3 งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง
  4.4 งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
       -รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS   // เอกสาร 1 // เอกสาร 2               
       -การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
  // เอกสาร 1 // เอกสาร 2 // เอกสาร 3 // เอกสาร 4 // เอกสาร 5