ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสาร
1

ประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง ปี 2558

2
แบบ ปร 4
3
แบบ ปร 6
4
การขอตั้งงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซม
5
บรรยายการตั้งงบค่าก่อสร้าง1
6
หนังสือแนวทางการจัดทำงบประมาณ
7
ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน ปี 2558 / 2559
(รหัสเข้าดูไฟล์งาน = designobecgroup)