ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
ประกาศการรับสมัคร
2
กำหนดการการคัดเลือก
3
ใบสมัคร
4
รายละเอียดองค์ประกอบการประเมิน
5
การสัมภาษณ์
6
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.29
7
แผนผังบริเวณโรงเรียนปทุมพิทยาคม
8
ประกาศ อ.ค.ก.ศ. สพม.29 เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.29