ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
คำสั่งการพานักเรียนและนักศึกษาออกนอกสถานศึกษา
2
ระเบียบการพานักเรียนและนักศึกษาออกนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548
3
การเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในรถและการไปทัศนศึกษา
4
แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตพานักเรียนและนักศึกษาออกนอกสถานศึกษา สพม.29