ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องมอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ
2
แนวทางในการขออนุมัติเดินทางไปราชการ
3
ระเบียบกระทรวงศึกษาี 2546
4
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 2524
5
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 2547 พนักงานราชการ