ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
คู่มือKRSปี2559 (ไฟล์ Word)
2
คู่มือKRSปี2559 (ไฟล์ PDF)
3
คู่มือARSปี2559 (ไฟล์ Word)
4
คู่มือARSปี2559 (ไฟล์ PDF)
5
หนังสือเชิญประชุมคำรับรอง 2559
6
คู่มือKRSปี2558 (ไฟล์ Word)
7
คู่มือKRSปี2558 (ไฟล์ PDF)
8
คู่มือARSปี2558 (ไฟล์ Word)
9
คู่มือARSปี2558 (ไฟล์ PDF)
10
แนวปฏิบัติการดำเนินงาน KRS , ARS
11
กรอบการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
12
แนวปฏิบัติการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
13
กรอบการดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
14
สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (KRS ) และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ(ARS) ปี2555-2557