ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
กลุ่มอำนวยการ
2
กลุ่มนโยบายและแผน
3
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4
บริหารงานบุคคล
5
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
7
หน่วยตรวจสอบภายใน