กลุ่มงานพัสดุ
ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
2
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)
3
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (ล่าสุด)
4
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561