กลุ่มงานพัสดุ
ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2
ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
3
การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหา โดยมีข้อยกเว้น ว.299 ลว.28 ส.ค.58
4
สรุป การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหา โดยมีข้อยกเว้น ว.299 ลว.28 ส.ค.58
5
คู่มือการกำหนดราลละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
6
แนวทางปฏิบัติเร่งรัดจัดหาพัสดุก่อน พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 2559
7
สรุปมาตรการเปิดเผยวิธีการคำนวณราคากลางตาม ม103 ปปช.
8
คู่มือการลงราคากลางในระบบ e-gp
9
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับงานก่อสร้าง
10
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการติดแผ่นงานก่อสร้าง
11
แบบฟอร์มปร.4 5 6 และรายละเอียดอื่น
12
มติคณะรัฐมนตรีหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
13
แนวทางดำเนินการประกาศราคากลางตาม ปปช.
14
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
15
การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
16
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติจัดหาพัสดุก่อน พรบ.60 ว356
17
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาก่อน พรบ.60 บังคับใช้
18
ตาราง Fector
19
ขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ 16 ส.ค.59
20
ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
21
ขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ 21 มี.ค.59
22
คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจ้าง ปรับปรุง
23
ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 60
24
กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
25
กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง (Power Point)
27
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง​ ปัญหาอันเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวปฏิบัติการจัดหา e-market และ e-bidding
1
แนวปฏิบัติการจัดหา e-market และ e-bidding
2
 
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2559
2
รายงานการเงินประจำเดือน พฤษจิกายน 2559
3
รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2559
5
รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2560
6
รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
7
รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560
8
รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2560
9
รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560
10
รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560
11
รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560
12
รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2560
13
รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2560
14
รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561
15
รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561
16
รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562
17
รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
18
รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562
19
รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
20
รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562
21
รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562
22
รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562
23
รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562
  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
  ฐานะเงินทดรองเดือน กันยายน 59
  ฐานะเงินทดรองเดือน พฤษภาคม 60
  ฐานะเงินทดรองเดือน มิถุนายน 60