กลุ่มงานพัสดุ
ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2
การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหา โดยมีข้อยกเว้น ว.299 ลว.28 ส.ค.58
3
สรุป การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหา โดยมีข้อยกเว้น ว.299 ลว.28 ส.ค.58
4
คู่มือการกำหนดราลละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
5
แนวทางปฏิบัติเร่งรัดจัดหาพัสดุก่อน พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 2559
6
สรุปมาตรการเปิดเผยวิธีการคำนวณราคากลางตาม ม103 ปปช.
7
คู่มือการลงราคากลางในระบบ e-gp
8
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับงานก่อสร้าง
9
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการติดแผ่นงานก่อสร้าง
10
แบบฟอร์มปร.4 5 6 และรายละเอียดอื่น
11
มติคณะรัฐมนตรีหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
12
แนวทางดำเนินการประกาศราคากลางตาม ปปช.
13
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
14
การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
15
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติจัดหาพัสดุก่อน พรบ.60 ว356
16
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาก่อน พรบ.60 บังคับใช้
17
ตาราง Fector
18
ขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ 16 ส.ค.59
19
ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
20
ขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ 21 มี.ค.59
แนวปฏิบัติการจัดหา e-market และ e-bidding
1
แนวปฏิบัติการจัดหา e-market และ e-bidding
2
 
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
6
   
7