กลุ่มงานพัสดุ
ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2
ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
3
การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหา โดยมีข้อยกเว้น ว.299 ลว.28 ส.ค.58
4
สรุป การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหา โดยมีข้อยกเว้น ว.299 ลว.28 ส.ค.58
5
คู่มือการกำหนดราลละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
6
แนวทางปฏิบัติเร่งรัดจัดหาพัสดุก่อน พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 2559
7
สรุปมาตรการเปิดเผยวิธีการคำนวณราคากลางตาม ม103 ปปช.
8
คู่มือการลงราคากลางในระบบ e-gp
9
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับงานก่อสร้าง
10
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการติดแผ่นงานก่อสร้าง
11
แบบฟอร์มปร.4 5 6 และรายละเอียดอื่น
12
มติคณะรัฐมนตรีหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
13
แนวทางดำเนินการประกาศราคากลางตาม ปปช.
14
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
15
การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
16
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติจัดหาพัสดุก่อน พรบ.60 ว356
17
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาก่อน พรบ.60 บังคับใช้
18
ตาราง Fector
19
ขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ 16 ส.ค.59
20
ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
21
ขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ 21 มี.ค.59
22
คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจ้าง ปรับปรุง
23
ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 60
24
กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
25
กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง (Power Point)
27
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง​ ปัญหาอันเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวปฏิบัติการจัดหา e-market และ e-bidding
1
แนวปฏิบัติการจัดหา e-market และ e-bidding
2
 
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2559
2
รายงานการเงินประจำเดือน พฤษจิกายน 2559
3
รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2559
5
รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2560
6
รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
7
รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560
8
รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2560
9
รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560
10
รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560
11
รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560
12
รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2560
13
รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2560
14
รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561
15
รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561
16
รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562
17
รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
18
รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562
19
รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
20
รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562
21
รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562
22
รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562
23
รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562
24
รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562
25
รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคมคม 2562
26
รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
27
รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562
28
รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2563
29
รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
30
รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563
31
รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2563
32
รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563
33
รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563
34
รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563
35
รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563
36
รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2563
37
รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563
38
รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
39
รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563
40
รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2564
41
รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
42
รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564
43
รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2564
44
รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564
45
รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564
46
รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564
47
รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564
48
รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2564
49
รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564
50
รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
51
รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564
52
รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2565
53
รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
54
รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565
55
รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2565
56
รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565
57
รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565
     
     
  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
  ฐานะเงินทดรองเดือน กันยายน 59
  ฐานะเงินทดรองเดือน พฤษภาคม 60
  ฐานะเงินทดรองเดือน มิถุนายน 60
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน