โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม ประกอบด้วย
ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
สรุปการใช้งานระบบ  
2
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
3
พรบ.อำนวยความสะดวก
4
Powerpoint พรบ.อำนวยความสะดวก
5
คู่มือการใช้งานระบบ (ของโรงเรียน)
6
คู่มือการใช้งานระบบ (ของเขตพื้นที่)
7
ไฟล์Paper กระบวนงานในสังกัด
8
อธิบายวิธีการกรอกข้อมูลในระบบ พรบ.อำนวยความสะดวกฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา