หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา กิจกรรม สพม.29 เว็บบอร์ด
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
เป้าหมายความสำเร็จสพม.29
โครงสร้างการบริหารสำนักงาน
วัสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
เบอร์โทรศัพท์บุคลากรในสำนักงาน สพม.29
แผนที่ตั้ง สพม.29
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพม.29
อ.ก.ค.ศ. สพม.29
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพม.29
เครือข่ายการนิเทศที่ 13
ข้อมูลคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/สหวิทยาเขต
ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพม.29
แผนที่ตั้งโรงเรียน
แผนฯ งบแลกเป้า สพม.29
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภารกิจและมาตรการ
เป้าหมายความสำเร็จ
กรอบการดำเนินงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานนิติกร
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
เอกสารเผยแพร่ผลงานครู
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งครู
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งรอง ผอ.ร.ร.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่ง ผอ.ร.ร.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งศึกษานิเทศก์
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งรอง ผอ.สพท.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่ง ผอ.สพท.
แบบเสนอขอรับการประเมินฯ
แบบรายงานขอรับการประเมินฯ
ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์
หนังสือราชการตามวันที่
<< 18 เม.ย. 2014  >>
พฤ
อา
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Your IPAddress : 54.204.68.109 
Your browser : other 0
Username :
Password :
 
เว็บลิงค์
เว็บไซต์โรงเรียน 20 อันดับยอดนิยม
  อำนาจเจริญ ( 2,567,249 )
  สร้างนกทาวิทยาคม ( 2,208,656 )
  วารินชำราบ ( 2,095,520 )
  นารีนุกูล ( 1,695,116 )
  สหธาตุศึกษา ( 891,568 )
  น้ำยืนวิทยา ( 750,914 )
  ปลาค้าววิทยานุสรณ์ ( 682,675 )
  เขื่องในพิทยาคาร ( 520,099 )
  อุบลราชธานีศรีวนาลัย ( 369,465 )
  มัธยมตระการพืชผล ( 313,689 )
  ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ( 262,784 )
  อ่างศิลา ( 120,204 )
  หนองขอนวิทยา ( 72,110 )
  ศรีคูณวิทยบัลลังก์ ( 69,835 )
  ปทุมราชวงศา ( 54,127 )
  เบ็ญจะมะมหาราช ( 50,390 )
  ชีทวนวิทยาสามัคคี ( 48,710 )
  ไผ่ใหญ่ศึกษา ( 43,704 )
  เอือดใหญ่พิทยา ( 36,089 )
  พนาศึกษา ( 35,786 )
[ เว็บไซต์โรงเรียนทั้งหมด ]
  [ เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์โรงเีรียน ]
  เริ่มวันที่ 15 มี.ค.54 - 18 เม.ย.57
เว็บไซต์ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 13 ศูนย์
๑. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๓. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (-)
๔. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (-)
๕. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (-)
๖.ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (-)
๗. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (-)
๘. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (-)
๙. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (-)
๑๐. ศูนย์พัฒนาห้องสมุด (-)
๑๑. ศูนย์กิจกรรมแนะแนว (-)
๑๒. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร (-)
๑๓. ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี (-)
 
 
 
 
 
หน้าหลัก >> หนังสือราชการทั้งหมด >> หนังสือราชการแยกตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
จำนวนข่าว
ข่าวล่าสุด
1
กลุ่มอำนวยการ
401
การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ( 9 ต.ค.56 )
2
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
1346
ศธ04259/4783การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ( 13 พ.ย.56)
3
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1100
ที่ ศธ 04259/4873 ลว. 19 พ.ย. 56 ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อคุ้มครอง ช่วยเหลือเด็กนักเรียน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ( 19 พ.ย.56)
4
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
159
ขออนุมัติวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล.55 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ( 26 ก.ย.56)
5
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
501
ที่ ศธ 04259/5174 เรื่อง ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 6 ( 13 ธ.ค.56)
6
กลุ่มนโยบายและแผน
181
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ( 17 มี.ค.57 )
7
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
14
สำรวจความต้องการในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515 ( 1 พ.ย.56)
จำนวนข่าวทั้งหมด :3702
 ข่าว.
หมายเหตุ : ท่านสามารถคลิกอ่านข่าวได้จากข่าวกลุ่มงานแต่ละกลุ่มงาน หรือ คลิกดูข่าวล่าสุดของแต่ละกลุ่มงานครับ !!
 

 
Copyright @2009 - 2012 http://www.secondary29.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29( อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ )
ที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) บ้านกุดลาด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4542-2186, Fax : 0-4542-2185 Email : secondary29@obec.go.th
ติดต่อผู้พัฒนาเว็บไซต์ : secondary29@gmail.com