การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

ค่านิยมหลัก ( Core Values) ประกอบด้วย 2 S 3 C มีดังต่อไปนี้

Smart Organization :
องค์กรอัจฉริยะใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
Service Excellence :
เป็นเลิศด้านบริการมีจิตสำนึกการให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อผู้รับบริการ
Collaboration :
ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการทำงาน ร่วมกันเป็นทีม
Communication :
ความสามารถในการสื่อสาร ชัดเจนในการปฏิบัติงานและการใช้ภาษาอังกฤษ
Crystal Clear :
การทำงานแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้

วัฒนธรรมองค์กรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

" ยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจบริการ เชี่ยวชาญหน้าที่ ผลงานมีคุณภาพ "

ดาวน์โหลดคู่มือ

กิจกรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร >>>