กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย
ลำดับที่
รายละเอียด
อ่านรายละเอียด
1
รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 อ่านรายละเอียด
   
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่
รายละเอียด
อ่านรายละเอียด
1
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
2
ประกาศ ศธ. แบ่งส่วนราชการใน สพม.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3
ประกาศ ศธ.การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2564
4
ประกาศ สพฐ.กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง พ.ศ.2564
     
เกี่ยวกับการศึกษา
ลำดับที่
รายละเอียด
อ่านรายละเอียด
1
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
2
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2553
3
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2562
4
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
5
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
6
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่3) พ.ศ.2553
7
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
8
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
9
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
10
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
11
พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
12
พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551
13
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
     
กฎหมายทั่วไป
ลำดับที่
รายละเอียด
อ่านรายละเอียด
1
พ.ร.บ.บริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
2
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3)
3
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
4
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เเละที่แก้ไขเพิ่มเติม
5
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
6
พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
7
พรบ.ประชุมมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
8
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
     
กลุ่มกฏหมายและคดี
ลำดับที่
รายละเอียด
อ่านรายละเอียด
1
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานการดําเนินการทางวินัย 2548
2
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวน
3
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์
4
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลงโทษ 2549
5
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลงโทษ 2561
6
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์
7
คําสั่ง คสช.ที่ 19 2560
8
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
9
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
10
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
11
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
12
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการฯ พ.ศ. 2561
13
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานการดําเนินการทางวินัย 2561
14
คู่มือดำเนินการทางวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15
ประกาศ คพร.เรื่องการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ
16
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
17
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
     
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ลำดับที่
รายละเอียด
อ่านรายละเอียด
1
กฎ กคศ ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 2561
2
กฎ กคศ ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 2550
3
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออก 2548
     
กลุ่มนโยบายและแผน
ลำดับที่
รายละเอียด
อ่านรายละเอียด
1
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
2
พรบ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 31 กค 2560
     
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ลำดับที่
รายละเอียด
อ่านรายละเอียด
1
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐
2
   
     
หน่วยตรวจสอบภายใน
ลำดับที่
รายละเอียด
อ่านรายละเอียด
1
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
2
   
     
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ลำดับที่
รายละเอียด
อ่านรายละเอียด
1
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
2
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ส.2560
3
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4
พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ 2560