casino siteleri zemin boyasฤฑ lvt zemin kaplama hosgeldin bonusu veren siteler bonus veren siteler vdcasino elektronik sigara betexper vdcasino vdcasino vdcasino giriลŸ vdcasino vdcasino casinomaxi giriลŸ Rulet casinoslotr.com 63bahisnow.com casino siteleri deneme bonusu tipobet dinamobet marsbahis sekabet kolaybet melbetr.com https://casinoslotr.com/giris/ betgaranti kacak iddaa diyarbakir escort gaziantep escort bayan escort bodrum izmir bayan escort fethiye escort escort bayan halkali eryaman escort eryaman escort gรถrรผkle escort marmaris escort
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย
ลำดับที่
รายละเอียด
อ่านรายละเอียด
1
รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 อ่านรายละเอียด
   
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่
รายละเอียด
อ่านรายละเอียด
1
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
2
ประกาศ ศธ. แบ่งส่วนราชการใน สพม.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3
ประกาศ ศธ.การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2564
4
ประกาศ สพฐ.กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง พ.ศ.2564
     
เกี่ยวกับการศึกษา
ลำดับที่
รายละเอียด
อ่านรายละเอียด
1
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
2
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2553
3
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2562
4
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
5
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
6
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่3) พ.ศ.2553
7
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
8
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
9
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
10
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
11
พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
12
พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551
13
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
     
กฎหมายทั่วไป
ลำดับที่
รายละเอียด
อ่านรายละเอียด
1
พ.ร.บ.บริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
2
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3)
3
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
4
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เเละที่แก้ไขเพิ่มเติม
5
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
6
พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
7
พรบ.ประชุมมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
8
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
     
กลุ่มกฏหมายและคดี
ลำดับที่
รายละเอียด
อ่านรายละเอียด
1
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานการดําเนินการทางวินัย 2548
2
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวน
3
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์
4
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลงโทษ 2549
5
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลงโทษ 2561
6
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์
7
คําสั่ง คสช.ที่ 19 2560
8
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
9
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
10
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
11
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
12
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการฯ พ.ศ. 2561
13
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานการดําเนินการทางวินัย 2561
14
คู่มือดำเนินการทางวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15
ประกาศ คพร.เรื่องการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ
16
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
17
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
     
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ลำดับที่
รายละเอียด
อ่านรายละเอียด
1
กฎ กคศ ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 2561
2
กฎ กคศ ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 2550
3
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออก 2548
     
กลุ่มนโยบายและแผน
ลำดับที่
รายละเอียด
อ่านรายละเอียด
1
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
2
พรบ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 31 กค 2560
     
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ลำดับที่
รายละเอียด
อ่านรายละเอียด
1
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐
2
   
     
หน่วยตรวจสอบภายใน
ลำดับที่
รายละเอียด
อ่านรายละเอียด
1
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
2
   
     
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ลำดับที่
รายละเอียด
อ่านรายละเอียด
1
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
2
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ส.2560
3
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4
พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ 2560