กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการศึกษา
ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
2
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
3
พระราชบัญญัติ ระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2562
 
กลุ่มกฏหมายและคดี
ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานการดําเนินการทางวินัย 2548
2
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวน
3
กฎ กคศ ว่าด้วยการร้องทุกข์
4
กฎ กคศ ว่าด้วยการลงโทษ 2549
5
กฎ กคศ ว่าด้วยการลงโทษ 2561
6
กฎ กคศ ว่าด้วยการอุทธรณ์
7
คําสั่ง คสช.ที่ 19 2560
8
ประกาศกระทรวง
9
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
10
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
11
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
12
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557
13
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการฯ พ.ศ. 2561
     
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
   
2
   
     
     
     
กลุ่มนโยบายและแผน
ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
   
2
   
     
     
หน่วยตรวจสอบภายใน
ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
   
2