การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA)
ข้อมูลพื้นฐาน

O 1

โครงสร้างหน่วยงาน

O 2

ข้อมูลผู้บริหาร

O 3

อำนาจหน้าที่

O 4

แผนยุทธศาสตร / แผนพัฒนาหน่วยงาน

O 5 

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

O 6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O 7

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O 8

Q&A 

O 9

Social Network

แผนดำเนินงาน

O 10

แผนดำเนินงานประจำปี

O 11

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O 12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี //

การปฏิบัติงาน

O 13 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือปฏิบัติงานกลุ่ม   //    คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร

การให้บริการ

O 14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O 15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O 16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O 17

E - Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O 18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O 19 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

O 20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O 21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O 22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O 23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O 24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O 25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O 26 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O 27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O 28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O 29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O 30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O 31

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O 32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O 33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร

O 34 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ไทย / / อังกฤษ

O 35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O 36 

การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี

O 37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O 38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O 39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O 40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O 41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
O 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน