casino siteleri zemin boyasฤฑ kedi mamasฤฑ epoksi zemin kaplama bonus veren siteler vdcasino elektronik sigara betexper vdcasino vdcasino vdcasino giriลŸ vdcasino vdcasino casinomaxi giriลŸ Rulet casinoslotr.com deneme bonusu deneme bonusu veren siteler hoลŸgeldin bonusu veren siteler 63bahisnow.com casino siteleri deneme bonusu tipobet dinamobet kolaybet https://casinoslotr.com/giris/ betgaranti kacak iddaa gaziantep escort bayan escort bodrum izmir bayan escort fethiye escort escort bayan halkali eryaman escort eryaman escort gรถrรผkle escort marmaris escort
แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
การบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้องค์ประกอบทั้ง  4 ด้าน
        1.  ด้านโอกาสทางการศึกษา 
        2.  ด้านคุณภาพทางการศึกษา  
        3.  ด้านประสิทธิภาพทางการศึกษา  
        4.  ด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   

1. ด้านโอกาสทางการศึกษา
องค์ประกอบที่ 1  โอกาสในการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
ตัวชี้วัดที่ 1.2                ร้อยละของผู้เรียนต่อจำนวนประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
                1.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                1.2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดที่ 1.3        ร้อยละผู้เรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาทางเลือกได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ                  
ตัวชี้วัดที่ 1.4        ร้อยละ 100 ของเด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

            องค์ประกอบที่ 2  โอกาสในการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือ  
ตัวชี้วัดที่ 2.1              ร้อยละของนักเรียนยังคงอยู่ในระบบโรงเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับในเวลาที่กำหนด
              2.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวชี้วัดที่ 2.2        อัตราการออกกลางคันลดลง
              2.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดที่ 2.3        ร้อยละ 90 ของเด็กพิการผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะ (Individual Education Program : IEP)    

 

2. ด้านคุณภาพการศึกษา

            องค์ประกอบที่ 1  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร        (ปัญญาดี มีทักษะ) 
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1      ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ชั้น ม.1,ม.4) มีผลการประเมินระดับสถานศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา (ใช้ผลการสอบภาคเรียนที่ 2) ผ่านเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม)
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2      ผู้เรียน ชั้น ม.2 และ ม.5  มีผลการสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้     ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
                        ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1.2.1  
                        ผู้เรียนร้อยละ 50 ของชั้น ม.2 และ ม.5 มีผลการสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS) 
ตัวชี้วัดที่ 2.1.3      ผู้เรียน ม.3 และ ม.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุ่มสาระ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ขึ้นไป                     
ตัวชี้วัดที่ 2.1.6     ร้อยละ 75 ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง          
       ตัวชี้วัดที่ 2.1.7          ร้อยละ 80 ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดที่ 2.1.8     ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน) 
ตัวชี้วัดที่ 2.1.9     ร้อยละ100 ของผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือ       ในการเรียนรู้ เหมาะสมตามช่วงวัย

       องค์ประกอบที่ 2       การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มีคุณธรรม จริยธรรม)
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2     ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ม.ต้น มีทักษะการแก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 2.2.3     ร้อยละ 100 ของผู้เรียนประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์   ต่อผู้อื่นและสังคมอย่างสม่ำเสมอ

3. ด้านมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

 

            มาตรฐานที่  1      การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี
1. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร การแสดงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจที่ชัดเจน และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ตรงประเด็น ประสานและสร้างความสัมพันธ์  อันดีกับผู้เกี่ยวข้อง
2. ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
4. การประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย
5. การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หลากหลาย
ช่องทางและมีประสิทธิภาพ
6. การนำผลการดำเนินงานพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 

                  ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
1. การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนใฝ่รู้ มีความคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
2. การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management)   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ สร้างบรรยากาศและจิตสำนึกร่วมในการทำงาน
3. การสื่อสารและการส่งเสริมให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายตามบริบทของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. การนำองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การโดยใช้กระบวนการการวิจัย

                    ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
1. การกระจายอำนาจในการบริหารจัดการภายในเขตพื้นที่การศึกษา
2. การส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการทำงานของ 3 องค์คณะบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.) คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา) คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)          
3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์การ หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
4. การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา     ทั้งภายในและภายนอกในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

                    ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
1. ระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ภายในเขตพื้นที่การศึกษา  
2. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้านและช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน
4. การนำผลของการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ไปใช้พัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา

            มาตรฐานที่ 2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1  :  การบริหารงานด้านวิชาการ
1. ประสาน ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
4. ส่งเสริมการวัดผล ประเมินผลและนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ           การจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
6. การวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนางานวิชาการ
7. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม ให้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

            ตัวบ่งชี้ที่ 2  :  การบริหารงานด้านงบประมาณ
1. การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา  และความต้องการ
2. การจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
3. การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
4. การสรุปรายงานผลในการบริหารงบประมาณ
5. การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 

         ตัวบ่งชี้ที่ 3  :  การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
1. การวางแผนในการบริหารอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ
2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้องเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการจำเป็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
4. การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. การส่งเสริม สร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

            ตัวบ่งชี้ที่ 4  :  การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
1. การพัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ 
2. การจัดทำสำมะโนนักเรียนและการรับนักเรียน  
3. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม   
4. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
5. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
6. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์
7. การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
9. การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาทุกรูปแบบของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอื่นที่จัดการศึกษา  

            ตัวบ่งชี้ที่ 5  :  การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
1. แผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด และตอบสนองความต้องการจำเป็นของเขตพื้นที่การศึกษา
2. รูปแบบหรือวิธีการในการขับเคลื่อนนโยบาย การแก้ปัญหา และการพัฒนาตามความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด และเขตพื้นที่การศึกษา
3. การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดำเนินการตามนโยบายอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง
4. ผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย 

       มาตรฐานที่ 3   ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

           ตัวบ่งชี้ที่ 1 :       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานที่แสดงความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างได้  
                - ผลการดำเนินงานแสดงความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างได้ (ย้อนหลัง 3 ปี)
            ตัวบ่งชี้ที่ 2  :  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3  :  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร
                         1. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ม.3 (8 สาระการเรียนรู้) 
                                     2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ม.6 (8 สาระการเรียนรู้)
ตัวบ่งชี้ที่ 4 :       ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
                        1. การประเมินการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณตามจุดเน้นของหลักสูตร
                2. การประเมินสมรรถนะสำคัญที่จำเป็นในการเรียนรู้ตามที่กำหนดในหลักสูตรฯ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 :       ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
         - 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 :       ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี
         - 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 :       ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน และศึกษาในระดับสูงขึ้น

4. ด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

            นโยบายข้อที่ 1    เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
ประเด็นการติดตามที่ 1.2     การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน
ประเด็นการติดตามที่ 1.3    การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียน
ประเด็นการติดตามที่ 1.4     การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอาเซียน เป็นภาษาที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ประเด็นการติดตามที่ 1.5    การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ การประเมินผลนานาชาติ PISA
ประเด็นการติดตามที่ 1.6     การพัฒนาการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

       นโยบายข้อที่ 2    ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู
                              ประเด็นการติดตาม   การพัฒนาครูให้สอดคล้องกับความต้องการมีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบัน รองรับหลักสูตรใหม่

       นโยบายข้อที่ 3    เร่งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                              ประเด็นการติดตาม    เร่งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ (Tablet)
       นโยบายข้อที่ 6    การส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น
                              ประเด็นการติดตามและประเมินผล   สถานศึกษาเปิดโอกาสให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามา มีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา
       นโยบายข้อที่ 7   เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุ     ได้รับบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
                              ประเด็นการติดตาม   การช่วยเหลือให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและการพัฒนาทักษะชีวิต 
       นโยบาย                   ที่น่าสนใจ