casino siteleri zemin boyasฤฑ kedi mamasฤฑ epoksi zemin kaplama bonus veren siteler vdcasino elektronik sigara betexper vdcasino vdcasino vdcasino giriลŸ vdcasino vdcasino casinomaxi giriลŸ Rulet casinoslotr.com deneme bonusu deneme bonusu veren siteler hoลŸgeldin bonusu veren siteler 63bahisnow.com casino siteleri deneme bonusu tipobet dinamobet kolaybet https://casinoslotr.com/giris/ betgaranti kacak iddaa gaziantep escort bayan escort bodrum izmir bayan escort fethiye escort escort bayan halkali eryaman escort eryaman escort gรถrรผkle escort marmaris escort
บุคลากร สพม.อบอจ
รายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
  นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 085-8592408
  นายบรรณเพ็ญ  เครือประสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 098-6269167
  นางสาวทศพร ทักษิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 085-4602335
  นายโกสินทร์ บุญมาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 080-6384774
กลุ่มอำนวยการ
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
  นางสาวพรทิพย์ น้อยแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่ม  
  นางธัญดา บรรเรืองทอง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ  
  นางสาวสุภาวดี สมบัติ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ  
  นางสาวศศิวิมล  สุวรรณพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป  
  นางสาวสุกานดา  สายสมยา เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน  
  นางสุภาภรณ์ กัญญะลา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  
  นายประวิทย์  บุญครอบ พนักงานบริการ  
  นายสมโภชน์ จันทร์อ้าย พนักงานขับรถ  
  นายสันติ  จันทรหนองฮี ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์)  
  นางสาวชุติกาญจน์  ศรีสุระ ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)  
  นางสาวขันทอง เชื้อสอาด ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)  
  นายสง่า  สายงาม ลูกจ้างชั่วคราว (ยามรักษาความปลอดภัย)  
กลุ่มนโยบายและแผน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
  นางอรวรรณ สารพิศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม  
  นายชิดชัย ขยายวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ  
  นางบุญมี พลพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ  
  นางสาวประภากมล  ขันธุปัทม์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ  
  นางสาวอรณา ศรีสมุทร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  
  นางสาวรุ่งทิวา สนธิชัย พนักงานธุรการ ส.4  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
  นายธเนศ สุขอุทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม  
  นายพัฒนศักดิ์ เทศไธสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
  นางขัตติยาภรณ์ บาระมี ผู้อำนวยการกลุ่ม  
  นางสมจินตนา แสงภักดี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ  
  นางอภิญญา เงาศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ  
  นางสาวภัทราลี  บุตรวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  
  นางสาววาทินี อยู่สุข นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  
  นางสาว ณัฐกฤตา   ยะไวย์ เจ้าพนักงานธุรการ  
  นางสาวเพชรรัตน์ เหลากลม นักทรัพยากรบุคคล  
  นางสาวพิมพ์ลดา โชคศิรินิธิรัฐ นักทรัพยากรบุคคล  
  นายศิวาวุธ นามปัญญา พนักงานพิมพ์ดีด  
       
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
  นางสาวชรินภรณ์ ดอกดวง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม  
  นางสาวกัณทิมา  ขุนทอง นักพัฒนาบุคลากร (ลูกจ้างชั่วคราว)  
       
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
  นางนิภาภร ชลการ ผู้อำนวยการกลุ่ม  
  นางสาวทมิตา ไชยศรี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ  
  นางสุวรรณา สมวัน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  
  นางสาวสิรีธร  สาธรราษฎร์ พนักงานราชการ (นักจิตวิทยา สพม.29)  
  นายธนเดช บุญจรัส ลูกจ้างชั่วคราว  
  นางสาววนิดา กะมณี ลูกจ้างชั่วคราว  
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
  นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม  
  นางสาวสุกานดา ธิมา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  
  นางสาวผ่องศรี สมยา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  
  นางณัฐธภา ตรงดี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  
  นางจิรา ลังกา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  
  นางสาวจามรี เชื้อชัย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  
  นายสมรุศ หรุจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  
  นางสาวณปภัช บุญสมศรี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  
  นายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  
  นายธนา ธุศรีวรรณ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  
  นายประดิภาส นิสา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  
  นายทนงศักดิ์ ศรีมันตะ ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ  
  นางสาวกชพร พันธ์ศิริ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ  
  นางสาธิกา จันทนป ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ  
  นายณุภัสกร อยู่สุข เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
  นางสมปอง บุระดำ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริงานงานการเงินฯ  
  นางวิภาวรรณ กอดแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ  
  นางสาววัณณิตา มรกตเขียว นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ  
  นางสาวพัชรี เงาทอง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ  
  นางชุลีพร  สุขอุทัย นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ  
  นางสาว อุไร  สุอำพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ  
  นางวรรนิภา  เวชคง ลูกจ้างชั่วคราว  
  นางสาวธิดารัตน์ แสงประสาร ลูกจ้างชั่วคราว  
  นายเอนก เจริญพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว  
หน่วยตรวจสอบภายใน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
  นางสายชล งามพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ  
กลุ่มกฏหมายและคดี
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
  นายยศสรัล   ขันทอง นิติกร ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  
  พ.จ.ท. ศุภกฤษ ไชยะโอชะ นิติกร ชำนาญการ  
  นายพีระพงษ์ สุพรรณ ลูกจ้างชั่วคราว