บุคลากรสพม.29
หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  
กลุ่มงาน หมายเลขโทรศัพท์ สายภายใน หมายเหตุ
ห้อง ผอ.สพม.29 โทร.      045-422186 101  
ห้อง รอง ศิริยนต์ ถาวร โทร.      045-422186 102  
ห้อง รอง วลงกรณ์ บุญเต็ม โทร.      045-422186 103  
ห้อง รอง วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล โทร.      045-422186 104  
กลุ่มอำนวยการ โทร.      045-422186 105 หรือ 0  
  โทรสาร  045-422185  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.      045-422186 106  
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ โทร.      045-422186 107  
กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร.      045-422186 108  
กลุ่มนโยบายและแผน โทร.      045-422186 109  
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน โทร.      045-422186 110  
กลุ่มนิเทศติดตามฯ โทร.      045-422186 111  
นิติกร โทร.      045-422186 113  
หน่วยตรวจสอบภายใน โทร.      045-422186 114  
ห้อง รอง วัลลี โทร.      045-422186 115  
ห้องประชุม โทร.      045-422186 116  
ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง   หมายเหตุ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29    
นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพม. 29    
นายวีระพงษ์  ไตรศิวะกุล รอง ผอ.สพม. 29  081-9770994  
นายวัลลี  ผิวหอม รอง ผอ.สพม. 29  089-6245951  
นายวลงกรณ์  บุญเต็ม รอง ผอ.สพม. 29  085-1025550  
นางศิริยนต์  ถาวร รอง ผอ.สพม. 29  081-2659388  
       
       
ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง   หมายเหตุ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29    
นางสาวพรทิพย์ น้อยแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ  086-0776557  
นางสาวทิพวรรณ  เถาว์โท ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 089-7176681   
นายสุทธิพร  ไชยพิเดช ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 089-9615190   
นายสำเนียง  คำโฮม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  0817608436  
นางวาสนา  คำเพ็ง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  0818761855  
  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ    
นางขัตติยาภรณ์  บาระมี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  084-4308121  
ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง   หมายเหตุ
 
กลุ่มอำนวยการ      
นางบุษบง  พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ  089-8483984  
นางธัญดา บรรเรืองทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 0816491854  
นางสุภาภรณ์  กัญญะลา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  084-6059784  
นางสาวสุภาวดี  สมบัติ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน  089-7655564  
นางสาวรุ่งทิวา  สนธิชัย พนักงานธุรการ  095-2131671  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    
นางนิภาภร  ชลการ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 081-9997723  
นางณิรชา  ทิณพัฒน์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 081-5486213   
นางเรืองรอง ไชยศรี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 088-5948001  
นาง วิภาสร  สุทธวี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 087-9640820  
นางสาวชรินภรณ์  ดอกดวง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 081-3211231   
นางสาวเขมณัฎฐ์ ธรณี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 085-6360191  
นางสาวนิตยาภรณ์ สาธรราษฏร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 088-0334588  
นางสาวปนัดดา  เนียมหมวด เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 081-5479626   
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    
นางวิภาวรรณ  กอดแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโส 089-2046386  
นายธนเดช  บุญจรัส นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ 089-8445040   
นางพรทิพย์ นัยเนตร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำานญการ 081-5708979  
นางสมปอง บุระดำ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 089-8654583  
นางสาวพัชรี  เงาทอง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 087-9972055  
ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
มือถือ
กลุ่มบริหารงานบุคคล      
นายสรเดช  ชายผา นิติกร ชำนาญการพิเศษ  081-2024944  
นายสมโภชน์  ขันทอง นิติกร ชำนาญการ 082-8697873   
นางประกาย กองทอง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ 080-0683111  
นางชลธิดา  วันทา นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ 081-5492793   
นางจิราพร  ขยายวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 089-9493565   
นางธัญดา บรรเรืองทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 081-6491854  
นายบุญมี  ปิ่นคำ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 085-6826575  
นายภัทรพล มนึกคา นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 089-9455575  
กลุ่มนโยบายและแผน      
นางอรวรรณ  สารพิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ  089-7177736  
นายชิดชัย  ขยายวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 081-2664769   
นายธเนศ  สุขอุทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 089-8485879   
นางบุญมี  พลพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 081-3219045   
นางสาวอรณา  ศรีสุมทร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ 087-6452380   
ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
มือถือ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา    
นางสาวประยงค์ศรี  พูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  089-7170260  
นางนิสา สรศิลป์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 082-3119120  
นายฉัตรชัย  ทองสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  089-8644494  
นางณัฐธภา  ตรงดี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 081-8724459   
นายอานนท์  วงศ์วิศิษฎ์รังษี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  089-8449900  
นายพิชัย  ญาณศิริ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 080-7376622   
นางสาวสุกานดา  ธิมา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 081-9997633   
นางจิรา  ลังกา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 081-9775118   
นางสาวผ่องศรี  สมยา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 081-0697787  
นายธนา ธุศรีวรรณ ศึกษานิเทศก์  089-8645848  
นายดิลกชัย  คูณแก้ว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ  084-8262498  
นางมาลินี กลางประพันธ์ ศึกษานิเทศก์ 087-2361796  
นางสุวรรณา  แฝงเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  088-0807548  
ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
มือถือ
ครูปฏิบัติราชการ สพม.29      
นางสุกฤตา  อยู่เมี่ยง ครู โรงเรียนปทุมพิทยาคม 087-9610218  
นางสาวเพชรรัตน์ เหลากลม พนักงานราชการ    
นางสาวพิมพ์ลดา โชคศิรินิธิรัฐ พนักงานราชการ    
ลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29    
นายวรุท  เกษเพ็ชร์ เจ้าหน้าที่ไอซีที 087-5395247  
นายสมโภชน์  จันทร์อ้าย พนักงานขับรถ  091-3480844  
นายสุรสีห์  หมั่นคง พนักงานขับรถ  099-8500548  
นางอุไรวรรณ  สายมั่น แม่บ้าน  081-5485654  
นายประวิทย์ บุญครอบ พนักงานบริการ  094-2903995  
นายทองดี วงษ์คำ ยามรักษาการณ์    
นายศราวุฒิ  ขันเงิน เจ้าหน้าที่ ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบริหารงานบุคคล  091-8325487  
นายอนันต์ จารุภาค ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล    
นายปริญญา คำแสน ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  083-1250055  
นางสาวกนกพรรณ  มหาชนะวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว หน่วยตรวจสอบภายใน  090-6243649  
นายศุภนันท์   กลิ่นกล้า ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานการเงินฯ    
นางสาวเพ็ญพักตร์  นันทะพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  094-9039313  
นายธนภัทร น้อยแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มนโยบายและแผน  085-7715942  
นางสาวธิดารัตน์  พูลทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  088-1141431