แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
2
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)
3
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (ล่าสุด)
4
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
6
มาตรการในการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
7
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
8
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)
9
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
10
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
11
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
12
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
13
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
14
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
15
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
16
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565
17
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
18
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
19
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565
20
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)