สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประจำปีงบประมาณ 2564
1
ตุลาคม 2563
2
พฤศจิกายน 2563
3
ธันวาคม 2563
4
มกราคม 2564
5
กุมภาพันธ์ 2564
6
มีนาคม 2564
7
เมษายน 2564
8
พฤษภาคม 2564
9
มิถุนายน 2564
10
กรกฎาคม 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
11
สิงหาคม 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
12
กันยายน 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประจำปีงบประมาณ 2563
1
ตุลาคม 2562
2
พฤศจิกายน 2562
3
ธันวาคม 2562
4
มกราคม 2563
5
กุมภาพันธ์ 2563
6
มีนาคม 2563
7
เมษายน 2563
8
พฤษภาคม 2563
9
มิถุนายน 2563
10
กรกฎาคม 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร
11
สิงหาคม 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร
12
กันยายน 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประจำปีงบประมาณ 2562
1
ตุลาคม 2561
2
พฤศจิกายน 2561
3
ธันวาคม 2561
4
มกราคม 2562
5
กุมภาพันธ์ 2562
6
มีนาคม 2562
7
เมษายน 2562
8
พฤษภาคม 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร
9
มิถุนายน 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร
10
กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร
11
สิงหาคม 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร
12
กันยายน 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร