สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

                  การดำเนินการคุณธรรมความโปร่งใสหรือเขตสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ซึ่งเป็นการทำให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนร่วมได้รับความพึงพอใจมากที่สุด  โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบให้ดีตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ ดังนั้น การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม วางแผน ดำเนินการ แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำกับติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

การร่วมวางแผน

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้เชิญคณะทำงานจากหลายฝ่ายร่วมประชุมวางแผน การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563  ได้แก่ 1) คณะกรรมการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2) คณะกรรมการภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย 2.1) ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด  และ 2.2) ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)โดยคณะกรรมการทั้งหมดร่วมวิเคราะห์และสังเคราะห์งาน ศึกษาบริบท ประเมินความสามารถและความถนัดของบุคลากร ศึกษาแนวโน้มและความเป็นไปได้ และระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นรูปธรรมและสามารถดำเนินการได้อย่างมีระบบและเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
อ้างอิงชุด 1 : หนังสือเชิญประชุม  // สรุปรายงานการประชุม ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 1/2563 และภาพกิจกรรม   // ข่าวประชาสัมพันธ์

การร่วมดำเนินการ

                  คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศฯ , คู่มือการนิเทศฯ , คู่มือการประเมินผลการจัดการศึกษา  กรอบหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดอำนาจเจริญ  และในสถานการณ์โรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จัดเอกสารการนิเทศเพิ่มขึ้นหลายฉบับ ดังนี้ 1)แผนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19  2)รายงานมาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน(Preparation before reopening : Report) สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 3)รายงานมาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน(Preparation before reopening : Report) สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ  4)คู่มือแนวทางการแก้ปัญหา 0 ร  มส และ มผ  และ 5)แผนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบปัญหา ปีการศึกษา 2563  นำเสนอให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เห็นชอบในเอกสารทั้งหมดที่จัดทำขึ้น รวมทั้งแจ้งในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสู่การปฏิบัติ
อ้างอิงชุด 2 :  หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 2/2563 และ ครั้งที่ 3/2563 // สรุปรายงานการประชุม ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2/2563 และ ครั้งที่ 3/2563 และภาพกิจกรรม // ข่าวประชาสัมพันธ์                 // รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดครั้งที่ 4/2563 // ข่าวประชาสัมพันธ์

การร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

                 การดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้มอบหมายให้แต่ละฝ่ายดำเนินงานอย่างอิสระและเต็มที่ตามแผนดำเนินงานและเอกสารต่าง ๆ ตามอ้างอิงชุดที่ 2 และมีการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกิดขึ้นทั้งก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงานและหลังดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกครั้งก็จะมีการกำหนดวัตถุประสงค์  ประเด็นที่สำคัญ นำมาซึ่งวิธีการ/แนวทาง และข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเหมาะสมตามสภาพ และบริบท ที่พบ ประกอบกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุ่งเน้นทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในสำนักงานเขตพื้นที่และนอกสำนักงานเขตพื้นที่ ด้วยช่องทางที่หลากหลาย เช่น การจัดประชุม การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ การถามตอบบนเว็ป การสำรวจความคิดเห็น การประเมินการรับ-ให้บริการ  และการสนทนาในทุกบริบทและสถานที่ที่เอื้ออำนวย ทั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบธรรมชาติ เป็นกัลยาณมิตร ไม่ยึดพิธีการเป็นหลัก ตัวอย่างเช่นการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สพม.26 , โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด สพม.27 และโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดยโสธร  สพม.28 ในการประชุมครั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน 81 โรงเรียนในสังกัด สพม.29 และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนทั้ง 3 แห่งและประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนจะนำสู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป
อ้างอิงชุด 3 : หนังสือเชิญประชุมฯ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ตัวอย่างบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสหวิทยาเขตหอไตร

การร่วมติดตามประเมินผล

                 การร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้อาศัยคณะกรรมการหลายฝ่ายดังกล่าวมาแล้ว ในระยะของการวางแผน ซึ่งการติดตามประเมินผลดำเนินการด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เป็นระบบเน้นความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดเผยสู่สาธารณชน ด้วยการนำเทคโนโลยีสู่การปฏิบัติเป็นหลัก เช่น การรายงานข้อมูลต่างของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แสดงความคิดเห็น  ให้ข้อเสนอแนะ การประเมินผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ นอกจากนี้การติดตามประเมินผลยังมุ่งเน้นหลักการดำเนินการตามสภาพจริง ลงพื้นที่ สังเกต สัมภาษณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หากจำเป็นและต้องการข้อมูลเชิงลึกในประเด็นนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสนามสอบโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งดำเนินการสอบในระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 มีคณะกรรมการจำนวน 7 คณะ คณะที่ 3 , 4 , 6 และ 7 มีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ร่วมติดตามประเมินผลด้วย นอกจากนี้เอกสารคู่มือการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ยังมีกำหนดการออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 3-14 สิงหาคม 2563 โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) , เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพภการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด (สมป.จ.) , สหวิทยาเขต  และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
อ้างอิงชุด 4 : ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 / ข่าวประชาสัมพันธ์1 // ข่าวประชาสัมพันธ์2  // คู่มือการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 

การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

การมีส่วนร่วมในการจัดทำแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา

การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนางานส่งเสริมการจัดการศึกษา

การมีส่วนร่วมในการกลั่นกรองข้อบังคับชมรมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการชมรมประธานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมในการประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน