สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

การมีส่วนร่วมในการจัดทำแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา

การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนางานส่งเสริมการจัดการศึกษา

การมีส่วนร่วมในการกลั่นกรองข้อบังคับชมรมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการชมรมประธานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมในการประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน