หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา กิจกรรม สพม.29 เว็บบอร์ด
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
เป้าหมายความสำเร็จสพม.29
โครงสร้างการบริหารสำนักงาน
วัสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
เบอร์โทรศัพท์บุคลากรในสำนักงาน สพม.29
แผนที่ตั้ง สพม.29
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพม.29
อ.ก.ค.ศ. สพม.29
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพม.29
เครือข่ายการนิเทศที่ 13
ข้อมูลคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/สหวิทยาเขต
ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพม.29
แผนที่ตั้งโรงเรียน
แผนฯ งบแลกเป้า สพม.29
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภารกิจและมาตรการ
เป้าหมายความสำเร็จ
กรอบการดำเนินงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานนิติกร
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
เอกสารเผยแพร่ผลงานครู
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งครู
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งรอง ผอ.ร.ร.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่ง ผอ.ร.ร.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งศึกษานิเทศก์
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งรอง ผอ.สพท.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่ง ผอ.สพท.
แบบเสนอขอรับการประเมินฯ
แบบรายงานขอรับการประเมินฯ
ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์
หนังสือราชการตามวันที่
<< 24 เม.ย. 2014  >>
พฤ
อา
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Your IPAddress : 50.17.174.94 
Your browser : other 0
Username :
Password :
 
เว็บลิงค์
เว็บไซต์โรงเรียน 20 อันดับยอดนิยม
  อำนาจเจริญ ( 2,567,255 )
  สร้างนกทาวิทยาคม ( 2,209,135 )
  วารินชำราบ ( 2,095,523 )
  นารีนุกูล ( 1,695,123 )
  สหธาตุศึกษา ( 891,571 )
  น้ำยืนวิทยา ( 750,914 )
  ปลาค้าววิทยานุสรณ์ ( 682,685 )
  เขื่องในพิทยาคาร ( 520,106 )
  อุบลราชธานีศรีวนาลัย ( 369,474 )
  มัธยมตระการพืชผล ( 313,694 )
  ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ( 262,791 )
  อ่างศิลา ( 120,210 )
  หนองขอนวิทยา ( 72,113 )
  ศรีคูณวิทยบัลลังก์ ( 69,847 )
  ปทุมราชวงศา ( 54,130 )
  เบ็ญจะมะมหาราช ( 50,407 )
  ชีทวนวิทยาสามัคคี ( 48,848 )
  ไผ่ใหญ่ศึกษา ( 43,712 )
  เอือดใหญ่พิทยา ( 36,091 )
  พนาศึกษา ( 35,788 )
[ เว็บไซต์โรงเรียนทั้งหมด ]
  [ เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์โรงเีรียน ]
  เริ่มวันที่ 15 มี.ค.54 - 24 เม.ย.57
เว็บไซต์ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 13 ศูนย์
๑. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๓. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (-)
๔. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (-)
๕. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (-)
๖.ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (-)
๗. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (-)
๘. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (-)
๙. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (-)
๑๐. ศูนย์พัฒนาห้องสมุด (-)
๑๑. ศูนย์กิจกรรมแนะแนว (-)
๑๒. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร (-)
๑๓. ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี (-)
 
 
 
 
 
หน้าหลัก >> บุคคลากรแนะนำทั้งหมด >> รายละเอียดของคุณ : นายพลชิน ปัฐพี
รูปภาพ :
ชื่อ - สกุล :
  นายพลชิน ปัฐพี
ตำแหน่ง :
ผู้บริหาร  
หน่วยงาน :
โรงเรียนตาลสุมพัฒนา
รายละเอียดอื่นๆ :

ชื่อ นายพลชิน ปัฐพี
เกิด 3 กรกฎาคม 2495
ภูมิลำเนา อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
คู่สมรส นางพัชนีย์ ปัฐพี ข้าราชการบำนาญ
บุตร-ธิดา จำนวน 3 คน
ประวัติการรับราชการ
ปี พ.ศ. 2552 -ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
- ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม
ปี พ.ศ. 2540
- ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองเชือก
ปี พ.ศ. 2527
- ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองเชือก
ปี พ.ศ. 2526
- ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านขัวแคน
ปี พ.ศ. 2517
- ดำรงตำแหน่งครูใหญ่จัตวา โรงเรียนบ้านหนองผือ
ปี พ.ศ. 2516
- ปฎิบัติหน้าที่ ครูจัตวา โรงเรียนบ้านหนองผือ
ประวัติการศึกษา
- ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชธานี
- ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประกาศนียบัตร ครู พ.ม.กระทรวงศึกษาธิการ
- ป.ก.ศ. วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
- ม.ศ.3 โรงเรียนอุบลวิทยากร
- นักธรรมชั้นตรี สำนักวัดหนองแก

จำนวนผู้เข้าชม :
1454
 

 
Copyright @2009 - 2012 http://www.secondary29.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29( อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ )
ที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) บ้านกุดลาด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4542-2186, Fax : 0-4542-2185 Email : secondary29@obec.go.th
ติดต่อผู้พัฒนาเว็บไซต์ : secondary29@gmail.com