หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา กิจกรรม สพม.29 เว็บบอร์ด
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
เป้าหมายความสำเร็จสพม.29
โครงสร้างการบริหารสำนักงาน
วัสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
เบอร์โทรศัพท์บุคลากรในสำนักงาน สพม.29
แผนที่ตั้ง สพม.29
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพม.29
อ.ก.ค.ศ. สพม.29
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพม.29
เครือข่ายการนิเทศที่ 13
ข้อมูลคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/สหวิทยาเขต
ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพม.29
แผนที่ตั้งโรงเรียน
แผนฯ งบแลกเป้า สพม.29
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภารกิจและมาตรการ
เป้าหมายความสำเร็จ
กรอบการดำเนินงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานนิติกร
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
เอกสารเผยแพร่ผลงานครู
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งครู
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งรอง ผอ.ร.ร.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่ง ผอ.ร.ร.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งศึกษานิเทศก์
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งรอง ผอ.สพท.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่ง ผอ.สพท.
แบบเสนอขอรับการประเมินฯ
แบบรายงานขอรับการประเมินฯ
ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์
หนังสือราชการตามวันที่
<< 24 เม.ย. 2014  >>
พฤ
อา
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Your IPAddress : 54.242.8.162 
Your browser : other 0
Username :
Password :
 
เว็บลิงค์
เว็บไซต์โรงเรียน 20 อันดับยอดนิยม
  อำนาจเจริญ ( 2,567,255 )
  สร้างนกทาวิทยาคม ( 2,209,112 )
  วารินชำราบ ( 2,095,523 )
  นารีนุกูล ( 1,695,123 )
  สหธาตุศึกษา ( 891,570 )
  น้ำยืนวิทยา ( 750,914 )
  ปลาค้าววิทยานุสรณ์ ( 682,685 )
  เขื่องในพิทยาคาร ( 520,106 )
  อุบลราชธานีศรีวนาลัย ( 369,474 )
  มัธยมตระการพืชผล ( 313,693 )
  ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ( 262,791 )
  อ่างศิลา ( 120,208 )
  หนองขอนวิทยา ( 72,113 )
  ศรีคูณวิทยบัลลังก์ ( 69,847 )
  ปทุมราชวงศา ( 54,130 )
  เบ็ญจะมะมหาราช ( 50,407 )
  ชีทวนวิทยาสามัคคี ( 48,847 )
  ไผ่ใหญ่ศึกษา ( 43,712 )
  เอือดใหญ่พิทยา ( 36,090 )
  พนาศึกษา ( 35,788 )
[ เว็บไซต์โรงเรียนทั้งหมด ]
  [ เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์โรงเีรียน ]
  เริ่มวันที่ 15 มี.ค.54 - 24 เม.ย.57
เว็บไซต์ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 13 ศูนย์
๑. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๓. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (-)
๔. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (-)
๕. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (-)
๖.ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (-)
๗. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (-)
๘. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (-)
๙. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (-)
๑๐. ศูนย์พัฒนาห้องสมุด (-)
๑๑. ศูนย์กิจกรรมแนะแนว (-)
๑๒. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร (-)
๑๓. ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี (-)
 
 
 
 
 
หน้าหลัก >> บุคคลากรแนะนำทั้งหมด >> รายละเอียดของคุณ : นายไพฑูรย์ ขันแก้ว
รูปภาพ :
ชื่อ - สกุล :
  นายไพฑูรย์ ขันแก้ว
ตำแหน่ง :
ผู้บริหาร  
หน่วยงาน :
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
รายละเอียดอื่นๆ :

ข้อมูลส่วนตัว  นายไพฑูรย์  ขันแก้ว

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   สพม.  29  ตั้งแต่ 16  กันยายน  2552

ประวัติส่วนตัว

 • เกิดเมื่อ 8  ธันวาคม  2500
 • สถานที่เกิด  52 หมู่ 3 บ้านโคกกอก  ตำบลนาผือ  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ที่อยู่ 106 หมู่ 3 บ้านโคกกอก  ตำบลนาผือ  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ
 • คู่สมรส  นางเพลินจิต  ขันแก้ว (บุญมาลี)  ผู้อำนวยการ  รพ.สต.โนนโพธิ์

ประวัติการศึกษา

 • ระดับประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านนาผือ  ตำบลนาผือ  จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุ่งชาญวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ระดับอนุปริญญา (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี  วิชาเอก คณิตศาสตร์ (2521)
 • ระดับปริญญาตรี (กศ.บ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม  วิชาเอก คณิตศาสตร์ (2524)
 • ระดับปริญญาโท (ศษ.ม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา  รุ่น 2 (2529)
 • ระดับปริญญาเอก (กศ.ด) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  การบริหารและพัฒนาการศึกษา   (2555)

ประวัติการรับราชการ

 • 2521  ครู  2  โรงเรียนเสนางคนิคม  อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ
 • 2523  ผู้ช่วยครูใหญ่  โรงเรียนเสนางคนิคม  อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ
 • 2528  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนเสนางคนิคม  อำเภอเสนางคนิคม                 จังหวัดอำนาจเจริญ
 • 2531  อาจารย์  2    โรงเรียนอำนาจเจริญ  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ
 • 2543  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ    โรงเรียนอำนาจเจริญ  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ
 • 2545  อาจารย์ใหญ่  โรงเรียนโชคชัยวิทยา  อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร
 • 2546  ผู้อำนวยการ  โรงเรียนนาวังวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ
 • 2548  ผู้อำนวยการ  โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม  อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
 • 2552  ผู้อำนวยการ  โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  อื่น ๆ

 • นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดอำนาจเจริญ
 • เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพตอนปลาย  จังหวัดอำนาจเจริญ
 • คณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล  สาขาอำนาจเจริญ
 • วิทยากรแกนนำสาขาคณิตศาสตร์  สสวท.
 • วิทยากรแกนนำสาขาคอมพิวเตอร์  สสวท.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

 

 

จำนวนผู้เข้าชม :
1655
 

 
Copyright @2009 - 2012 http://www.secondary29.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29( อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ )
ที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) บ้านกุดลาด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4542-2186, Fax : 0-4542-2185 Email : secondary29@obec.go.th
ติดต่อผู้พัฒนาเว็บไซต์ : secondary29@gmail.com