สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564

 

แผนบริหารงานบุคคล และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2564

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2563

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2562