รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาส ที่ 1

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาส ที่ 2

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาส ที่ 3