การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำป 2564

 

ประจำปี 2563

 

ประจำปี 2562