หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

      พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 >>คลิกอ่านรายละเอียด<<
       พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 >>คลิกอ่านรายละเอียด<<
       พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 >>คลิกอ่านรายละเอียด<<
       พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

   1. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
        1.1 เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา

>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/467 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 เรื่อง เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว23 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 เรื่อง เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        1.2 การกำหนดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2) ในเขตพื้นที่การศึกษา

>>>หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ศธ 04009/ว4010 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
///// >>>>เอกสารแนบ ว4010<<<<

        1.3 การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>>>หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3362 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารอัตรากำลัง
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 7 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2555 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

        1.4 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น

>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 21 ลงวันที่  13  ธันวาคม  2556 เรื่อง  การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม  2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิ เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง


        1.5 เรื่อง การประเมินค่างาน

>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 13 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 2  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        1.6 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2548 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

        1.7 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว9   ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู)
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว11 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว12 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

        1.8 เรื่อง ประเมินชั้นงานลูกจ้างประจำ

>>>หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร  1008/ว14  ลงวันที่  31  มีนาคม  2553  เรื่อง การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการและที่แก้ไข

   2. งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
       
2.1 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ศธ 0206.6/ว5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
// >>>เพิ่มเติม<<<
>>>หนังสือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 5303.2/6716 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเงื่อนไข การปฏิบัติงานชดใช้ทุนของข้าราชการครูทุนโครงการ สควค.
>>>หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ศธ 04009/ว781 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอกำหนดประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน กรณีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561


        2.2 เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม // >>>เพิ่มเติม<<<
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

         2.3 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

>>>หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว7996 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562
>>>หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว7317 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564

        
2.4 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
>>>หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ที่ ศธ 04009/ว2480 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

        
2.5 เรื่อง การดำเนินการจ้างครูชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา
>>>คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

>>>แนวทางการแก้ไขปัญหาการขอออกหรือต่อไปอนุญาตทำงานและวีซ่าให้แก่ครูต่างชาติ


        
2.6 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
>>>ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
>>>ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547

>>>ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขสรรหา และเลือกสรรหาพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547
>>>ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2552
>>>ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547
>>>ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552

>>>หนังสือ สพฐ. ที่ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2560 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ. 
>>>หนังสือ สพฐ. ที่ศธ 04009/ว 1589 ลงวันที่ 15 มี.ค. 2560 ข้อหารือการขอใช้บัญชีผุ้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ              

   3. งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
         3.1 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>>>กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 วันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7 วันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 9 วันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง  การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>>>กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553  
>>>กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2555
>>>หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ 04009/ว5012 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)
>>>หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว117 ลงวันที่  23  มิถุนายน  2540 เรื่อง ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
>>>หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างประจำของส่วนราชกา

>>>ประกาศ สพฐ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สพฐ. พ.ศ.2554
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.7/ว20 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงสุดของอันดับ

         3.2 เรื่อง ทะเบียนประวัติ
>>>หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว28 ลงวันที่ 15 กันยายน 2518 เรื่อง ก.พ.7 แบบใหม่และแฟ้มประวัติข้าราชการ
>>>หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 40 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2518 เรื่อง คู่มือการจัดทำ ก.พ.7 แบบใหม่// >>>>เพิ่มเติม<<<<
>>>พระราชบัญญัติประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542