วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ค่ายที่ 2 สหวิทยาเขต 1,2,3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.....   

 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ค่ายที่ 2 สหวิทยาเขต 1,2,3 ในระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสหวิทยาเขตน้ำนาบุญ [8]
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ และโรงเรียน ศรีคูณวิทยบัลลังก์ ร่วมกับคณะสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเ [8]
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ท่านรองบรรณเพ็ญ เครือประสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี [9]
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เข้าร่วมประชุมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [9]
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สหวิทยาเขตน้ำนาบุญ [8]