การอบรมเชิงปฏิบัติการทางไกล EOL Corporate System Package รุ่นที่ 42 Online Workshop Training & VDO Conference.....   

 การอบรมเชิงปฏิบัติการทางไกล EOL Corporate System Package รุ่นที่ 42 Online Workshop Training & VDO Conference

>>>รายละเอียด

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล Hands-on Data Science and Machine Learning และด้านวิศวกรรมข้อมูล Basic Data Engineering [18]
🎯 ขอเชิญชวนร่วมประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สื่อถึงอัตลักษณ์ที่ทันสมัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [13]
การบริจาค สื่อนวัตกรรม Learning21 ห้องสมุด E-Book ออนไลน์ [28]
การอบรมเชิงปฏิบัติการทางไกล EOL Corporate System Package รุ่นที่ 42 Online Workshop Training & VDO Conference [32]
ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนบุคลากรสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 12 (GEPOT 12) [40]