วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายทักษะชีวิตเด็กไทย "ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา 2" เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ.....   

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
วันที่ 14 กันยายน 2564 เปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564" เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เครือข่ายที่ 2 โรงเรียนห้วยขะยุงวิท [183]
วันที่ 13 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร สพม.อบอจ และแจ้งข้อมูลข่าวสารนำสู่การปฎิบัติ พร้อมกำชับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การ [9]
วันที่ 9 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำกับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงา [15]
วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ประชุมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ประจำปี 2564 และประชุมทีมบริหารสำนักงานต่อเนื่อง แจ้งข้อมูลข่าวสาร [16]
วันที่ 7 กันยายน 2564 ตรวจเยี่ยมราชการและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมติดตามผลโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ [35]