วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมราชการและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมติดตามผลโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองคนละ 2, 000 บาท ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนนายมวิทยาคาร จังหวัดอำนาจเจริญ.....   

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
วันที่ 14 กันยายน 2564 เปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564" เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เครือข่ายที่ 2 โรงเรียนห้วยขะยุงวิท [183]
วันที่ 13 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร สพม.อบอจ และแจ้งข้อมูลข่าวสารนำสู่การปฎิบัติ พร้อมกำชับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การ [9]
วันที่ 9 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำกับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงา [14]
วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ประชุมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ประจำปี 2564 และประชุมทีมบริหารสำนักงานต่อเนื่อง แจ้งข้อมูลข่าวสาร [15]
วันที่ 7 กันยายน 2564 ตรวจเยี่ยมราชการและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมติดตามผลโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ [35]