วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยทีมบริหารสำนักงาน เข้าร่วมประชุมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ประจำปี 2564 และประชุมทีมบริหารสำนักงานต่อเนื่อง แจ้งข้อมูลข่าวสาร ติดตามการการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองรายละ 2,000 บาท การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 5/2564 พร้อมทั้งกำชับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ.....   

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
วันที่ 14 กันยายน 2564 เปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564" เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เครือข่ายที่ 2 โรงเรียนห้วยขะยุงวิท [183]
วันที่ 13 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร สพม.อบอจ และแจ้งข้อมูลข่าวสารนำสู่การปฎิบัติ พร้อมกำชับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การ [9]
วันที่ 9 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำกับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงา [15]
วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ประชุมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ประจำปี 2564 และประชุมทีมบริหารสำนักงานต่อเนื่อง แจ้งข้อมูลข่าวสาร [16]
วันที่ 7 กันยายน 2564 ตรวจเยี่ยมราชการและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมติดตามผลโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ [35]