วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ.....   

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
วันที่ 14 กันยายน 2564 ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำในสำนักงาน รอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) [8]
วันที่ 13 กันยายน 2564 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน ความภาคภูมิใจ โครงการ CINNEXT ED [8]
วันที่ 9 กันยายน 2564 การคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูดีดวงใจ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [13]
วันที่ 9 กันยายน 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 [13]
วันที่ 9 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน สู่การเป็นพลเมือ [13]