วันที่ 9 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน สู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (OBEC Yong Leaders for SDGs) ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี.....   

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
วันที่ 14 กันยายน 2564 ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำในสำนักงาน รอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) [9]
วันที่ 13 กันยายน 2564 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน ความภาคภูมิใจ โครงการ CINNEXT ED [9]
วันที่ 9 กันยายน 2564 การคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูดีดวงใจ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [15]
วันที่ 9 กันยายน 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 [13]
วันที่ 9 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน สู่การเป็นพลเมือ [15]