สพม.๒๙ จัดกิจกรรมวันครูรำลึกถึงบูรพาจารย์ ครั้งที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๐.....   

 +++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ โดยนายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพม.๒๙ เป็นประธานการจัดงานวันครูครั้งที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของครู และประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชนและเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเบ็ญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขต ๑ สหวิทยาเขต ๒ และสหวิทยาเขต ๔,๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ ๓๒ และ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธี จำนวน ๑,๒๐๐ คน

+++ ในการนี้ นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ โล่รางวัล แก่ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ และ สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในงาน "วันครู" ครั้งที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเบญจานุสนณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
@@ ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญการจัดกิจกรรมวันครู ดังรายนามต่อไปนี้@@
ถวายเครื่องไทยธรรม ชุดละ ๕๐๐ บาท
๑.นพ.เกียรติตระกูล กองทอง นางสาวปวริศา กองทอง
๒.ผอ.เอื้อมพร สายเสมา ผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษาฯ
๓.ผอ.พิชิต กะมณี ผอ.รร.นารีนุกูล
๔.ผอ.กมล สาดศรี ผอ.รร.เบ็ญจะมะมหาราช
๕.ผอ.วสันต์ นวลอนทร์ ผอ.รร.เสียมทองพิทยาคม
๖.ผอ.วิเชียร พลพวก ผอ.รร.บ้านไทยวิทยาคม
๗.ผอ.ไพรินทร์ ภานานันท์ ผอ.รร.เก่าขามวิทยา
๘.ผอ.ธีระพล พยัคฆพล ผอ.รร.นารีนุกูล ๒
๙.ผอ.บรรจง ดอกอินทร์ ผอ.รร.อุบลราชธานีศรีวนาลัย
ถวายปิ่นโต สายละ ๕๐๐ บาท
๑.ผอ.วสันต์ มรกตเขียว ผอ.รร.ปทุมพิทยาคม
๒.ผอ.ศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ ผอ.รร.วารินชำราบ
๓.ผอ.อภิชาติ ทองแจ่ม ผอ.รร.วิจิตราพิทยา
๔.ผอ.นพรัตน์ ทองแสง ผอ.รร.ลือคำหาญวารินชำราบ
๕.ผอ.บุญธรรม กล้าหาญ ผอ.รร.ห้วยขะยุงวิทยา
๖.ผอ.ทองเสาร์ แก้วหลวง ผอ.รร.โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
๗.ผอ.ดุริยะ จันทร์ประจำ ผอ.รร.นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
๘.ผอ.บรรพต บุญประมวล ผอ.รร.สำโรงวิทยาคาร
๙.ผอ.สุรชัย โสภาพรม ผอ.รร.สว่างวีระวงศ์ ++++ บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว ++++ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่+++
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec...
+++++
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec...
++++
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สพม.๒๙ ทำบุญตักบาตรรดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์สืบสานตำนานไทยปี ๖๑ [30]
สพม.๒๙ ประชุมเตรียมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สพฐ.ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา [111]
สพม.๒๙ พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางฯ ฉบับปรับปรุง๒๕๖๐ [67]
สพฐ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ติดตามสนับสนุนการแก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สพม.๒๙ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ [81]
สพม.๒๙ ร่วมประชุมทางไกล พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ [118]