ผอ.สพม.๒๙ บันทึกข้อตกลง ( MOU )การยกระดับคุณภาพการศึกษากับ โรงเรียนในสังกัด.....   

 @@ นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๒๐ โรงเรียน ที่สมัครใจเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบแต่ละสหวิทยาเขต ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อดำเนินการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเป้าหมายที่ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยมีกิจกรรมหลักในการพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน ๔ กิจกรรมหลักคือ

@ กิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้เรียน
@ กิจกรรมศูนย์พัฒนาวิชาการ
@ กิจกรรมถอดบทเรียน : วิธีปฏิบัติที่ดี
@ กิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
มีวัตถุประสงค์เพื่อ @ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET ๒๕๕๙) ทั้งระดับ ม.๓ และ ม.๖ อยู่ในกลุ่มต่ำ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น จนส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และมีผล O-NET ที่สูงขึ้นต่อไป @ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ผ่านศูนย์พัฒนาวิชาการ
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ จังหวัดอุบลราชธานี @@ บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว @@ https://www.facebook.com/profile.php?id=100006953193308&sk=photos&collec...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สพม.๒๙ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลฯ สานฝันโครงการเด็กดีมีที่เรียน [101]
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรประกอบกิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [97]
สพม.๒๙ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ [150]
รมว.ศึกษาธิการเยี่ยมให้กำลังใจ BOOT CAMP รุ่นที่๗ จุดโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี [206]
เลขาธิการกพฐ.เปิดการประชุมสัมมนาบุคลากรสำนักงานเขต ๑๔ เขตพื้นที่ภาคอีสาน ของเขตตรวจราชการที่ ๑๓ [196]