ผอ.สพม.๒๙ ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC รุ่นที่ ๒ จุด โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล.....   

 เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่่ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning Community ) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา รุ่นที่ ๒ พร้อมบรรยายพิเศษ และมอบนโยบายโดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๗๒ คน จาก ๑๘ โรงเรียน ๓ สหวิทยาเขต ได้แก่สหวิทยาเขต ตระการพืชผล เขมราฐ และศรีเมือง ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๙ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปขยายผลในสถานศึกษา และสามารถออกแบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครู นำกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ได้รับเกียรติจาก ดร.วุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการ PLC ร่วมกับ ทีมศึกษานิเทศก์ จาก สพม.๒๙ นำโดย นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพม.๒๙
@@ 
สพม.๒๙ ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC รุ่นที่ ๒ จุดโรงเรียนมัธยมตระการพืชผ

https://youtu.be/rgE6n0R3wVw

@@
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006953193308&sk=photos&collection_token=100006953193308%3A2305272732%3A69&set=a.1912801442294944.1073741944.100006953193308&type=3

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สพม.๒๙ Focus Group Discussion ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น [17]
คณะกรรมการ สพม.๒๙ นิเทศติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกสหวิทยาเขต [46]
สพม.๒๙ ประชุมกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.๓ [38]
สพม.๒๙ ร่วมรายการ"พุธเช้าข่าว สพฐ." [46]
สพม.๒๙ร่วมสืบสานประเพณีบุญผะเหวดวิถีถิ่นวิถีไทยจังหวัดอุบลราชธานี [57]