สพม.๒๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา.....   

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนู้และประเมินผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาพอเพียง ตามนโยบายของ สพฐ..ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจ ที่สำคัญต้องเป็นแบบอย่างที่ดี นักเรียนเป็นผู้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน และนำผลการติดตาม ตรวจสอบโรงเรียนที่มีคะแนนในลำดับที่ ๑และ ๒ ของแต่ละสายการติดตาม มาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ซึ่งมีโรงเรียนที่ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์และได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘ โรงเรียน ได้แก่
๑.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
๒.โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์
๓.โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
๔.โรงเรียนสะพือวิทยาคม
๕.โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
๖.โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
๗.โรงเรียนอำนาจเจริญ
๘.โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
โดยมี เงินรางวัล ๕,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๓,๐๐๐ และ ๒,๕๐๐ ตามลำดับ
และประเมินให้เหลือเพียง ๒ โรงเรียน เพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียงในระดับชาติ ที่จังหวัดขอนแก่น ในลำดับต่อไป เมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ ดูภาพกิจกรรมได้ที่นี่...
## https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collection_token=100000529235435%3A2305272732%3A69&set=a.1777313732296251.1073743362.100000529235435&type=3&pnref=story

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
คณะครูโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ รับการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา๖๐ [279]
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ จัดพิธีถวายราชสดุดี [278]
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ เป็นสนามธรรมสนามหลวง [498]
วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน รู้ทันควัน KNOW SMOKING [482]
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 [485]