สพม.๒๙ อบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อเติมเต็มศักยภาพผู้เรียนฯ.....   

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อเติมเต็มศักยภาพผู้เรียนตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัด สพม.๒๙ ที่เข้าร่วมโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จำนวน ๔๖ โรงเรียน ๙๒ คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการจัดกิจกรรมฐานเพิ่มเวลารู้ ๔H โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นที่กิจกรรม Head และ Heart ให้เข้มข้นมากขึ้น โดยให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และบริบทของโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีนายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
ดูภาพกิจกรรมได้ที่นี่

## https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collection_t

oken=100000529235435%3A2305272732%3A69&set=a.1778299012197723.1073743363.100000529235435&type=3&pnref=story

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สพม.๒๙ เข้าร่วมประชุม VDO Conference เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จาก รมว.ศธ [24]
สพม.๒๙ขับเคลื่อนคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ(ก.ต.ป.น) [14]
สพม.๒๙ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช/วันยุทธหัตถี [11]
สพม.๒๙ ร่วมพิธีการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ [30]
สพม.๒๙ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี [41]