สพม.๒๙ Focus Group Discussion ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น.....   

 ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) โดย ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม.รักษาราชการแทน ผอ.สพม.๒๙ พร้อมศึกษานิเทศก์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับครูในโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๙ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ให้กับครูในสังกัด ในโอกาสต่อไป มี ดร.สุกานดา ทิมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๒๙ นำเสนอโครงการ ณ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย จังหวัดอุบลราชธานี 

### https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collection_token=100000529235435%3A2305272732%3A69&set=a.1947073958653560.1073743407.100000529235435&type=3&pnref=story ###

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ผอ.สพม.๒๙ร่วมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [48]
ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน [68]
สพม.๒๙ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการยกระดับผล O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [50]
สพม.๒๙ ขับเคลื่อนตัวชี้วัดเตรียมรับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [52]
ผอ.สพม.๒๙ คารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ [92]