สพม.๒๙ Focus Group Discussion ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น.....   

 ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) โดย ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม.รักษาราชการแทน ผอ.สพม.๒๙ พร้อมศึกษานิเทศก์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับครูในโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๙ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ให้กับครูในสังกัด ในโอกาสต่อไป มี ดร.สุกานดา ทิมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๒๙ นำเสนอโครงการ ณ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย จังหวัดอุบลราชธานี 

### https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collection_token=100000529235435%3A2305272732%3A69&set=a.1947073958653560.1073743407.100000529235435&type=3&pnref=story ###

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ผอ.สพม.๒๙ มอบแนวการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ [98]
สพม.๒๙ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ "คุณธรรม นำครูไทย สร้างเด็กไทย หัวใจซื่อตรง" [81]
ผอ.สพม.๒๙ มอบประกาศเกียรติคุณ วันครูครั้งที่ ๖๓ [77]
สพม.๒๙แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [161]
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.๒๙ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๑ [95]