สพม.๒๙ Focus Group Discussion ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น.....   

 ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) โดย ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม.รักษาราชการแทน ผอ.สพม.๒๙ พร้อมศึกษานิเทศก์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับครูในโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๙ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ให้กับครูในสังกัด ในโอกาสต่อไป มี ดร.สุกานดา ทิมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๒๙ นำเสนอโครงการ ณ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย จังหวัดอุบลราชธานี 

### https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collection_token=100000529235435%3A2305272732%3A69&set=a.1947073958653560.1073743407.100000529235435&type=3&pnref=story ###

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.๒๙ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ [62]
วันที่ 18 กันยายน2561 ผอ.สพม.29 ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบสาระสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา แก่ข้า [127]
วันที่ 3-13 กันยายน 2561 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้เข้ามอบนโยบาย แก่โรงเรียน [124]
ผอ.สพม.๒๙ ประธานเปิดการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สหวทยาเขต ๘ (เดชอุดม) [372]
สพม.๒๙ ประชุมแนวทางการส่งเสริมบทบาท หน้าที่ ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต [304]