สพฐ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ติดตามสนับสนุนการแก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สพม.๒๙ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ.....   

 ### รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการแก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน เบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (โดยนายกมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน) และ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (โดย ว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรี ) ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ ผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้ง ๘๑ โรงเรียน พร้อมพบปะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด พร้อมนี้มีนายโกศิลป ดวงใจ ผู้บริหารโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ร่วมพบปะและมอบนโยบายการติดตามสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เข้ารับการประชุม เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ให้การต้อนรับและรายงานสรุปการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด (บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ- ข่าว/Cr ภาพ-เครือข่ายประชาสัมพันธ์) ###

@ ขอขอบคุณ ข่าว สพฐ.
http://www.obec.go.th/news/91578
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
โครงการ “หนึ่งต้น ลดโลกร้อน”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 [17]
โครงการ “หนึ่งต้น ลดโลกร้อน”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 [5]
ผอ.สพม.๒๙ มอบแนวการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ [150]
สพม.๒๙ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ "คุณธรรม นำครูไทย สร้างเด็กไทย หัวใจซื่อตรง" [112]
ผอ.สพม.๒๙ มอบประกาศเกียรติคุณ วันครูครั้งที่ ๖๓ [113]