สพม.๒๙ พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางฯ ฉบับปรับปรุง๒๕๖๐.....   

 ### สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) จัดประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑) ให้กับครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูที่รับผิดชอบงานหลักสูตรของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ จำนวน ๘๑ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑ คน เพื่อให้บุคลากรหลักของสถานศึกษาในสังกัด นำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑) สู่การปฏิบัติได้ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เกิดความมั่นใจ มีความพร้อมและสามารถนำสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้หลักสูตร ได้แก่ ดร.จิรา ลังกา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวผ่องศรี สมยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ และ นายพันธ์ศักดิ์ ภูทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สังกัด สพม.๒๙ โดยมี ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรีเจ้นท์พาเลส อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.... บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว ### ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ### https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec...

 @ ขอขอบคุณ ข่าว สพฐ.
http://www.obec.go.th/news/91844
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ผอ.สพม.๒๙ ประธานเปิดการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สหวทยาเขต ๘ (เดชอุดม) [96]
สพม.๒๙ ประชุมแนวทางการส่งเสริมบทบาท หน้าที่ ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต [69]
สพม.๒๙ ประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี [58]
ผอ.สพม.๒๙ หารือข้อราชการกับ ประธานสหวิทยาเขต [103]
ผอ.สพม.๒๙ เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ [96]