สพม.๒๙ ประชุมเตรียมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สพฐ.ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา.....   

 ### วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) โดย ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม.รักษาราชการแทน ผอ.สพม.๒๙ เป็นประธานการประชุมเตรียมการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น /สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลยี รวมทั้งทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน ฯลฯ ในส่วนของ สพม.๒๙ ได้คัดเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางจำนวน ๑๘ โรงเรียน ในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้แก่โรงเรียน น้ำยืนวิทยา วิจิตราพิทยา กุดข้าวปุ้นวิทยา วารินชำราบ โพธิ์ไทรพิทยาคาร หกสิบพรรษาวิทยาคม นาโพธิ์วิทยา เอือดใหญ่พิทยา นาส่วงวิทยา โนนกุงวิทยาคม หัวตะพานวิทยาคม ชานุมานวิทยาคม พนาศึกษา เสนางคนิคม ลืออำนาจวิทยาคม คึมใหญ่วิทยา อำนาจเจริญพิทยาคม ศรีคูณวิทยบัลลังก์ เพื่อเข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ณ จังหวัดขอนแก่นในลำดับต่อไป มี ดร.สุกานดา ทิมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ ....บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ### https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec...

@ ขอขอบคุณ ข่าว สพฐ.

http://www.obec.go.th/news/91856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
โครงการ “หนึ่งต้น ลดโลกร้อน”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 [17]
โครงการ “หนึ่งต้น ลดโลกร้อน”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 [5]
ผอ.สพม.๒๙ มอบแนวการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ [150]
สพม.๒๙ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ "คุณธรรม นำครูไทย สร้างเด็กไทย หัวใจซื่อตรง" [112]
ผอ.สพม.๒๙ มอบประกาศเกียรติคุณ วันครูครั้งที่ ๖๓ [113]