ผอ.สพม.๒๙ ประชุมชี้แจงการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน.....   

 ### วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.๒๙ ประชุมชี้แจงการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนศูนย์แม่ข่าย ประจำภาค โดยมีผู้ร่วมประชุม เป็น ผอ.สพม. ๓๐ (ชัยภูมิ) สพม.๓๑ (นครราชสีมา) สพม.๓๒ (บุรีรัมย์ ) และ สพม.๓๓ (สุรินทร์) พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์และ ประธานสหวิทยาเขต จาก สพม.๒๙ ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี....บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ / ภาพ-ข่าว ### ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ### https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ผอ.สพม.๒๙ร่วมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [48]
ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน [69]
สพม.๒๙ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการยกระดับผล O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [51]
สพม.๒๙ ขับเคลื่อนตัวชี้วัดเตรียมรับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [53]
ผอ.สพม.๒๙ คารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ [93]