ผอ.สพม.๒๙ คารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่.....   

 ### นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.๒๙ พร้อมด้วย นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผอ.สพม.๒๙ นายธนเดช บุญจรัส ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวพรทิพย์ น้อยแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เข้าคารวะ นายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ คนใหม่ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานการศึกษา ของจังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดอำนาจเจริญต่อไป .... บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว ###

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ผอ.สพม.๒๙ ประธานเปิดการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สหวทยาเขต ๘ (เดชอุดม) [153]
สพม.๒๙ ประชุมแนวทางการส่งเสริมบทบาท หน้าที่ ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต [109]
สพม.๒๙ ประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี [92]
ผอ.สพม.๒๙ หารือข้อราชการกับ ประธานสหวิทยาเขต [145]
ผอ.สพม.๒๙ เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ [135]