ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน.....   

 ### เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมธนาภูมิ นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนายการเขตฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ชัดเจน มุ่งเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่คดโกง ซื่อสัตย์สุจริต สร้างเครือข่ายกับโรงเรียน ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี การบริหารงานแบบกระจายอำนาจกับเครือข่ายสถานศึกษาและให้ผู้อำนวยการโรงเรียน/สหวิทยาเขต เป็นผู้ขับเคลื่อนในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ ฯ ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพที่ดีและนักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ได้ขับเคลื่อนภารกิจในแต่ละกลุ่มงานของเขตพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตามห้วงเวลาที่กำหนด....บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว ###
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ### https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ผอ.สพม.๒๙ร่วมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [48]
ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน [69]
สพม.๒๙ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการยกระดับผล O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [50]
สพม.๒๙ ขับเคลื่อนตัวชี้วัดเตรียมรับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [52]
ผอ.สพม.๒๙ คารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ [92]