ผอ.สพม.๒๙ หารือข้อราชการกับ ประธานสหวิทยาเขต.....   

 วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  เป็นประธานการประชุมและร่วมหารือข้อราชการ ประธานสหวิทยาเขตโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ  ในแนวทางการบริหารวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา การใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒( ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)

มีสาระส าคัญ
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น
๒ ด้าน คือ
๑. มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านปริมาณ นำไปใช้เพื่อให้โรงเรียนได้ทราบถึงเกณฑ์การจัดสรรต่าง ๆ ที่
ควรจะเป็น
๒. มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ นำไปใช้เพื่อประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นความจำเป็น
พื้นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยมาตรฐานการปฏิบัติงานทั้ง ๒ ด้านมีเนื้อหาสาระสำคัญครอบคลุมกลไกการบริหารโรงเรียนตาม
ขอบข่ายและภารกิจการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปซึ่งประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. งานแผนงานและประกันคุณภาพ
๒. งานวิชาการ
๓. งานกิจการนักเรียน
๔. งานบุคคล
๕. งานธุรการ
๖. งานการเงินและพัสดุ
๗. งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
๘. งานชุมชนและภาคีเครือข่าย๑
ณ  ห้องประชุมธนาภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 
++++ https://www.facebook.com/profile.php?id=100006953193308&sk=photos&collection_token=100006953193308%3A2305272732%3A69&set=a.2087499971491756.1073741964.100006953193308&type=3  +++++
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 [14]
การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะงานการเงินและบัญชี ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 [11]
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 [28]
ปลูก "ต้นรวงผึ้ง" ไม้มหามงคล ณ สพม.29 [31]
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม.29 [38]