สพม.๒๙ประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี.....   

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ตามนโยบายของรํฐบาล ที่กำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ภายใต้วิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ภายใต้วิสัยทัศน์ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ สู่สังคมอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการจัดทำร่างแผนฯ ได้แก่ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประธานสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดเล็ก ข้าราชการครู ๘ กลุ่มสาระ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพม.๒๙ และได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ โดยมีนายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

@@ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม @@
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006953193308&sk=photos&collection_token=100006953193308%3A2305272732%3A69&set=a.2095351714039915.1073741970.100006953193308&type=3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.๒๙ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ [112]
วันที่ 18 กันยายน2561 ผอ.สพม.29 ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบสาระสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา แก่ข้า [165]
วันที่ 3-13 กันยายน 2561 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้เข้ามอบนโยบาย แก่โรงเรียน [159]
ผอ.สพม.๒๙ ประธานเปิดการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สหวทยาเขต ๘ (เดชอุดม) [416]
สพม.๒๙ ประชุมแนวทางการส่งเสริมบทบาท หน้าที่ ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต [336]