สพม.๒๙ประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี.....   

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ตามนโยบายของรํฐบาล ที่กำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ภายใต้วิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ภายใต้วิสัยทัศน์ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ สู่สังคมอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการจัดทำร่างแผนฯ ได้แก่ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประธานสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดเล็ก ข้าราชการครู ๘ กลุ่มสาระ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพม.๒๙ และได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ โดยมีนายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

@@ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม @@
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006953193308&sk=photos&collection_token=100006953193308%3A2305272732%3A69&set=a.2095351714039915.1073741970.100006953193308&type=3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา [13]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [6]
การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรการต้านทุจริต (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) สู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา [1]
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร : ส่งเสริมจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม สพม.29 [44]
โครงการ “หนึ่งต้น ลดโลกร้อน”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 [97]