สพม.๒๙ ประชุมแนวทางการส่งเสริมบทบาท หน้าที่ ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต.....   

### สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) จัดประชุมปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมบทบาท หน้าที่ ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชนและการสร้างองค์ความรู้ ถอดบทเรียน ( Best Practice ) ของโรงเรียนสุจริต การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อ ๑) พัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข ๒) พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ให้มีทักษะ กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ๓) ส่งเสริมสนุนโรงเรียนมีการจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ และมีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติที่เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างมีพลวัตร โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูโรงเรียนสุจริต ๘๑ โรงเรียน จำนวน ๑๐๐ คน คณะวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับความอนุเคราะห์จากศึกษานิเทศก์ สพม.๒๙ และได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษให้แนวทางของโรงเรียนสุจริต มีนายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ รายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ### ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ ### https://www.facebook.com/profile.php?id=100006953193308&sk=photos&collec...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา [13]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [6]
การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรการต้านทุจริต (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) สู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา [1]
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร : ส่งเสริมจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม สพม.29 [44]
โครงการ “หนึ่งต้น ลดโลกร้อน”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 [97]