ผอ.สพม.๒๙ ประธานเปิดการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สหวทยาเขต ๘ (เดชอุดม).....   

 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เป็นประธานเปิดการประชุมขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน ตรามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียน ในศตวรรษที่ ๒๑ ของสถานศึกษาในสหวิทยาเขต ๘ (เดชอุดม) ทั้ง ๗ โรงเรียน พร้อมบรรยายพิเศษ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๕๐ คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหา การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สามารถเชื่อมโยงความเกี่ยวเนื่อง เนื้อหาสาระวิชา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการดำเนินชีวิต การทำงาน และน้อมนำเอาศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข ในศตวรรษที่ ๒๑ ยุคแห่งความเป็นโลกาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร โดยมี พันจ่าอากาศเอกถาวร คำจุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา ประธานสหวิทยาเขต ๘ รายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี....วชิรวชญ์-ภาพ/บุษบง พุฒพรหม-ข่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ผอ.สพม.๒๙ มอบแนวการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ [98]
สพม.๒๙ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ "คุณธรรม นำครูไทย สร้างเด็กไทย หัวใจซื่อตรง" [81]
ผอ.สพม.๒๙ มอบประกาศเกียรติคุณ วันครูครั้งที่ ๖๓ [77]
สพม.๒๙แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [161]
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.๒๙ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๑ [95]