ผอ.สพม.๒๙ มอบแนวการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ.....   

 นายพิทยาไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ มอบนโยบาย ให้คณะกรรมการ สนับสนุนการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชีและพัสดุด้วยระบบออนไลน์ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อ ให้มั่นใจว่าสถานศึกษามีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยครอบคลุมเงินทุกประเภทและมีความโปร่งใสสามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ // เพื่อให้มั่นใจว่าสถานศึกษามีการเก็บรักษาเงินรัดกุมเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและมีเงินคงเหลือถูกต้องครบถ้วน //เพื่อให้มั่นใจว่าสถานศึกษามีระบบการควบคุมด้านการเงินที่รัดกุมเป็นไปตามระเบียบทางราชการและจัดทำบัญชีถูกต้องเป็นปัจจุบันสามารถควบคุมเงินได้อย่างถูกต้องและมีการจัดทำรายงานการเงินครบถ้วนตามที่ระเบียบกำหนด และเพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้องให้แก่สถานศึกษา ผู้เข้ารับนโยบาย เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและการพัสดุของโรงเรียนในสังกัดจำนวน ๙๐ คน เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนางพรทิพย์ นัยเนตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ เป็นวิทยากรร่วมในการนำเสนอแนวทางการตรวจสอบในครั้งนี้


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 [14]
การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะงานการเงินและบัญชี ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 [11]
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 [28]
ปลูก "ต้นรวงผึ้ง" ไม้มหามงคล ณ สพม.29 [31]
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม.29 [38]